🡣
Milieu doelstellingen
  • Vermindering van het vrijkomen van afvalstoffen en het spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Minimaliseren en waar mogelijk elimineren cq. voorkomen van nadelige milieueffecten van bestaande en nieuwe milieueffecten
  • Het toewerken naar het verwezelijken van duurzame ontwikkeling bij de leveranciers van Thovip BV
  • Het niet alleen nakomen van wettelijke verplichtingen, maar ook trachten te komen tot een continue verbetering van de milieuprestaties op basis van ALARA (As low as Reasonable Achievable) het op basis van de uitgevoerde inventarisaties formuleren en openbaar maken van correctie doelstellingen)

De eindverantwoordelijkheid voor het zorgsysteem ligt bij de directie en zij ziet toe op de handhaving daarvan. De daarmee samenhangende werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de afdelingshoofden. Deze hebben de bevoegdheid om namens de directeur al die maatregelen te initiëren welke noodzakelijk zijn om de vereiste kwaliteit en milieuaspecten van te leveren producten en diensten te waarborgen. Daartoe signaleert en coördineren zij de zaken die te maken hebben met opzet, invoering, handhaving en verbetering van het zorgsysteem. Tevens hebben de afdelingshoofden de taak om de bewustwording van de medewerkers voor zowel kwaliteitsbeleving, klantenwensen en -eisen en het milieu te bevorderen.