🡣
Privacy Policy
 
Thovip Workspace Solutions hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Thovip Workspace Solutions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
     
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 •    
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •    
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •    
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •    
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Thovip Workspace Solutions zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Thovip Workspace Solutions verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 
     
 • administratief doeleinde;
 •    
 • communicatie over de opdracht en/of aanvraag;
 •    
 • de van correcte uitlevering van een opdracht.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
     
 • de overeengekomen opdracht en/of ingestuurde offerteaanvraag;
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Thovip Workspace Solutions de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
     
 • bedrijfsnaam;
 •    
 • voornaam;
 •    
 • achternaam;
 •    
 • telefoonnummer (zakelijk);
 •    
 • emailadres (zakelijk);
 
Uw persoonsgegevens worden door Thovip Workspace Solutions opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 8 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Thovip Workspace Solutions verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 
     
 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
     
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thovip Workspace Solutions de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
     
 • bedrijfsnaam;
 •    
 • voornaam;
 •    
 • achternaam;
 •    
 • emailadres.
 
Uw persoonsgegevens worden door Thovip Workspace Solutions opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
 
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Thovip Workspace Solutions verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 
     
 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
     
 • de arbeidsovereenkomst.
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thovip Workspace Solutions de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
     
 • voornaam (voornamen);
 •    
 • achternaam;
 •    
 • telefoonnummer;
 •    
 • emailadres;
 •    
 • geboortedatum;
 •    
 • burgerlijke staat;
 •    
 • salarisgegevens;
 •    
 • kopie ID;
 •    
 • BSN-nummer;
 •    
 • bankgegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden door Thovip Workspace Solutions opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van minimaal 8 jaar.
 
Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 
     
 • Het verzorgen van de klant- en opdrachtadministratie;
 •    
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 •    
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht, noodzakelijk en toegestaan is.
 
Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU..
 
Bewaartermijn

Thovip Workspace Solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 
     
 • Alle personen die namens Thovip Workspace Solutions van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •    
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •    
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •    
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •    
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
 
Rechten omtrent uw gegevens
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.
Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Thovip Workspace Solutions
Tel. 077-711 4370
info@thovipergonomics.nl